måndag 8 december 2014

Småhandlare undantagna från ändringar i diskrimineringslagen

Första januari 2015 innebär nya lagar och lagändringar. En av lagarna som ändras är diskrimineringslagen.

Det stora tillägget i diskrimineringslagen är ett tillägg i första kapitlets fjärde paragraf, "I denna lag avses med diskriminering":

3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till
– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
– andra omständigheter av betydelse,
Det har sedan länge varit förbjudet att diskriminera personer med funktionsnedsättning, men detta tillägg fastställer och förtydligar att det även räknas som diskriminering att t.ex. inte anpassa affärslokalen för rullstolsburna kunder eller inte anpassa webbshoppen för personer med nedsatt syn.

Undantag för småföretag


Noterade du stycket om hänsyn till ekonomiska och praktiska förutsättningar? Detta preciseras vidare i fjärde kapitlets tolfte paragraf. Första stycket i denna fastställer att diskrimineringslagen även gäller företag som sysslar med handel av varor och tjänster.
Diskriminering är förbjuden för den som
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, 
Men genom ett nytt tillägg i paragraf 12 c undantas småföretag från denna regel (se det betonade stycket):
Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 § första stycket 1 gäller inte 
1. i fråga om bostäder, 
2. för privatpersoner, 
3. för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare, och  
4. om det i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i fråga om fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller äldre motsvarande bestämmelser och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. 
Du som har ett enmansföretag eller någon enstaka anställd behöver alltså inte göra något alls åt lagändringen om du inte vill. Samtidigt är det alltid bra att tänka på tillgänglighet både fysiskt och på webben, om inte annat för att du inte ska förlora kunder på grund av att de inte kommer åt att handla av dig.

Hela diskrimineringslagen hittar du bland annat på Riksdagens webbplats.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar